Data publikacji 03.08.2022 r.

Witaj! Zapraszam Cię do zapoznania się z Regulaminem obowiązującym podczas zakupów w Sklepie Dominika Borys-Prus Art  – Malarstwo do domu i biura

Spis treści

§ 1 Definicje. 1

§ 2 Postanowienia ogólne. 3

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną i wymagania techniczne. 4

§ 4 Składanie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży. 5

§ 5 Ceny, płatności 6

§ 6 Dostawa. 6

§ 7 Realizacja Umowy. 7

§ 8 Odstąpienie od umowy. 7

§ 9 Promocje. 9

§ 10 Reklamacja (rękojmia za wady). 9

§ 11 Prawa własności intelektualnej i zasady uczciwej konkurencji 10

§ 12 Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych. 11

§ 13 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów.. 11

§ 14 Postanowienia końcowe. 11

§ 1 Definicje

Pojęcia pisane dużą literą w Regulaminie oznaczają:

Sprzedająca

Dominika Borys-Prus prowadząca działalność nierejestrową w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, adres do doręczeń: Lniana 16/9, 16-665 Białystok, e-mail borysprusdominika@gmail.com.

W tym Regulaminie, dla większej komunikatywności, częściej jednak piszę o sobie po prostu w 1. osobie liczby pojedynczej, „ja”.

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie i zawierająca ze mną Umowę Sprzedaży, lub po prostu „Ty”,
 2. Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną, zawierający ze mną Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Kupujący, będący osobą fizyczną, składający Zamówienie/zawierający ze mną Umowę Sprzedaży w bezpośrednim związku z jego działalnością gospodarczą, gdy Umowa ta nie ma dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie i zawierająca ze mną Umowę Sprzedaży,
 5. Produkt – rzecz kupiona lub prezentowany w Sklepie lub wykonana na indywidualne zamówienie Kupującego.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli składane mi przez Kupującego w celu zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach opisanych w tym Regulaminie,
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między mną a Kupującym po złożeniu przez Kupującego Zamówienia i zaakceptowaniu go przeze mnie,
 8. Umowa zawarta na odległość – Umowa Sprzedaży zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (w tym przez Internet),
 9. Platforma – platforma internetowa Instagram, Fecebook, Gmail, na której prowadzę Sklep,
 10. Sklep – Strona internetowa/konto prowadzone przeze mnie, a osadzone na Platformie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/borysprus.art, Facebook https://www.facebook.com/borysprus.art, E-mail borysprusdominika@gmail.com, na której prezentuję moje Produkty do sprzedaży.
 11. Regulaminhttps://dborys-art.pl/wp-content/uploads/2022/08/Regulamin-Zakupow.pdf

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż moich Produktów prowadzę w Sklepie osadzonym na Platformie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz w regulaminie Platformy.
 2. Korzystam z Platformy na podstawie łączącej mnie z nią umowy, na warunkach opisanych w regulaminie Platformy oraz z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionych przez Platformę.

Regulaminy:

 • Instagram : https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870/?helpref=uf_share
 • Facebook https://www.facebook.com/legal/225652215540499
 • E-mail https://policies.google.com/terms?hl=pl
 • Nie jestem Administratorem Platformy, a jedynie korzystam z niej w celu sprzedaży moich Produktów. Platforma jest zarządzana przez Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (Instagram, Facebook, Google – gmail).
 • W moim Sklepie oferuję następujące Produkty: obrazy ręcznie malowane .
 • Kupujący może skontaktować się ze mną:
  • drogą e-mail, wysyłając wiadomość na adres: borysprusdominika@gmail.com,
  • telefonicznie pod numerem: 511 130 880,
 • korzystając z komunikatora
 • Instagram DM: https://www.instagram.com/borysprus.art
 •  Messenger: https://www.facebook.com/borysprus.art
 • Zasady i warunki składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, a także prawa i obowiązki moje i Kupującego, określa ten Regulamin. Kupujący zobowiązany jest przy tym do poszanowania zasad korzystania z Platformy.
 • Kupujący, składając Zamówienie i zawierając Umowę Sprzedaży, jest zobowiązany podać prawdziwe dane.
 • Kupujący zobowiązany jest korzystać z możliwości składania Zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży zgodnie z przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej moich oraz osób trzecich, a także do niepodejmowania aktywności zakłócających lub mogących zakłócić proces sprzedaży. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści zabronionych przez prawo.
 • Wszelkie informacje o Produktach w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną i wymagania techniczne

 1. Świadczę nieodpłatnie usługi elektroniczne polegającą na komunikacji drogą e-mail oraz wysyłaniu do Kupującego wiadomości e-mail zawierających informacje na temat mojej działalności, w tym informacje handlowe i marketingowe (Newsletter).
 2. Kupujący może zapisać się do Newslettera przez wyrażenie zgody, w tym podczas składania Zamówienia.
 3. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newslettera, klikając przycisk „wypisz się” widoczny na końcu każdej wiadomości Newsletter lub przesyłając mi żądanie wypisania z usługi.
 4. Wszelkie reklamacje związane z obsługą Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail borysprusdominika@gmail.com lub pocztą tradycyjną. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Reklamację rozpoznam w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuję Kupującego o rozstrzygnięciu na adres e-mail podany przez składającego reklamację.
 5. Do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest spełnienie następujących, podstawowych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie, z którego korzysta Kupujący:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • aktywny adres e-mail.
 6. Ewentualne dodatkowe wymagania techniczne konieczne do korzystania z Platformy i zapoznania się przez Kupującego z Produktami oferowanymi przeze mnie w Sklepie określa właściciel danej Platformy.
 7. Do pobrania plików w formacie PDF konieczna jest dodatkowo standardowa przeglądarka plików pdf (np. AdobeReader).

§ 4 Składanie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Możesz złożyć Zamówienie w Sklepie wykonując poniższe kroki:
  a. Wybierz interesujący Cię Produkt w Sklepie,
  b. Napisz do mnie wiadomość elektroniczną przez (formularz na stronie
  internetowej https://dborys-art.pl/, wiadomość e-mail, Facebook Messenger, Instagram DM z informacją, który Produkt Cię interesuje.
  c. Po uzgodnieniu warunków, w tym wyborze spośród oferowanych metod wysyłki, terminu realizacji oraz otrzymaniu Twojego adresu e-mail, prześlę Ci na wskazany przez Ciebie adres e-mail podsumowanie Twojego Zamówienia zawierające Formularz Zamówienia.
  d. Złóż Zamówienie postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w e-mailu, tj. przesyłając mi wiadomość zwrotną zawierającą:
  i. potwierdzenie złożenia Zamówienia,
  ii. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu,
  iii. twoje dane (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, opcjonalnie: nazwa firmy, inny adres do wysyłki) oraz wybrany sposób dostawy na adres e-mail borysprusdominika@gmail.pl
  iv. żądanie otrzymania faktury/rachunku (jeśli chcesz otrzymać fakturę/rachunek),
  v. ewentualne uwagi do Zamówienia (opcjonalnie),
  vi. oświadczenie o chęci otrzymywania Newslettera (jeśli chcesz otrzymywać Newsletter).
  e. Wysłanie powyższej wiadomości, o której mowa w pkt. d. jest oświadczeniem woli o chęci zawarcia ze mną Umowy Sprzedaży i oznacza złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
  f. Dokonaj płatności za zamówiony Produkt/Produkty i koszty wysyłki.
 2. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty w ciągu 5 dni roboczych od złożenia Zamówienia.
 3. Fakt otrzymania Zamówienia, przyjęcia go do realizacji i zawarcia Umowy Sprzedaży potwierdzam wiadomością e-mail wysyłaną na adres Kupującego wskazany w formularzu podczas składania Zamówienia,
 4. Umowa Sprzedaży pomiędzy mną a Kupującym zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 5. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu zamówienia prawdziwe dane. Nie ponoszę odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych przez Kupującego i nie jestem zobowiązana do ich weryfikacji.
 6. Mam jednak prawo do weryfikacji danych Kupującego, w tym danych potwierdzających status Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, stosownie do treści art. 38a ustawy o prawach konsumenta (gdy dotyczy).
 7. Mogę wstrzymać realizację Zamówienia w następujących sytuacjach:
  a. podanie przez Kupującego nieprawdziwych/nieprawidłowych/niekompletnych danych – po bezskutecznej próbie wyjaśnienia prawidłowości danych z Kupującym i w przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym,
  b. w przypadku niedokonania przez Kupującego zapłaty za Zamówienie w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

§ 5 Ceny, płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie oraz wskazane przeze mnie w inny sposób są cenami końcowymi w polskich złotych.
 2. Zastrzegam sobie prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania i wycofywania Produktów ze sprzedaży. Pozostaje to bez wpływu na Umowy Sprzedaży Produktów zawarte przed zmianami.
 3. Oferuję następujące metody płatności:
  • zwykłym przelewem bankowym na konto bankowe Sprzedającej, w tytule przelewu proszę wpisać tytuł obrazu,

Dominika Borys-Prus

ul. Lniana 16/9

15-665 Białystok

mBank SA

85 1140 2004 0000 3802 7570 6003

4. W przypadku żądania otrzymania faktury/rachunku na etapie złożenia Zmówienia, Kupujący otrzyma fakturę w terminie 14 dni na wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail.

§ 6 Dostawa

 1. Oferuję następujące metody dostawy:
  a. przesyłka kurierska, bezpłatna na terenie Polski, poza granicami według stawki przewoźnika,
  b. osobiste doręczenie Zamówienia na terenie Białegostoku i okolic (w promieniu 15 km od granic miasta), bezpłatne,
  c. odbiór osobisty z pracowni ul. Stroma 17 lok. użytkowy nr 1, 15-662 Białystok,
 2. Zamówienie wysyłam w terminie do 5 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Oferuję dostawę na terenie Polski. Możliwość i koszt wysyłki zagranicznej możesz ustalić ze mną indywidualnie, pisząc wiadomość na adres e-mail borysprusdominika@gmail.com lub telefonicznie 511130880.
 4. Koszt dostawy na terenie Polski ponosi Sprzedający. Koszt wysyłki zagranicznej ponosi Kupujący.

§ 7 Realizacja Umowy

 1. Prawidłowo opłacone Zamówienie objęte Umową Sprzedaży pakuję i wysyłam w dni robocze od poniedziałku do piątku wybraną przez Kupującego metodą dostawy w ustalonym z Kupującym terminie, wskazanym w podsumowaniu Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. c.
 2. W przypadku złożenia Zamówienia obejmującego Produkty z różnym terminem realizacji, wiążący dla mnie jest najdłuższy z terminów wskazanych dla poszczególnych zamawianych Produktów. Zamówienie jest zrealizowane w momencie nadania przesyłki zawierającej Zamówienie, wybraną przez Kupującego podczas składania Zamówienia metodą.
 3. Rachunek elektroniczny  wystawiany jest na żądanie Kupującego. Akceptując Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na wysłanie faktury drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze mną umowę na odległość, może odstąpić od niej w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktu (lub ostatniego z Produktów w przypadku Zamówienia rozłożonego na kilka dostaw).
 2. W celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Kupujący powinien poinformować mnie o chęci odstąpienia przez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie może zostać złożone w dowolnej formie, w tym pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faksem, itp. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek odesłać Produkt na mój adres niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że wyraźnie zaproponowałam, że sama odbiorę Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu.

Produkt należy odesłać na adres:

Dominika Borys-Prus

ul. Lniana 16/9

15-665 Białystok

 1. Koszty odesłania Produktu do mnie w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży ponosi Kupujący.
 2. Zwracam Kupującemu lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostawy Zamówienia do Kupującego lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jeśli został przez niego poniesiony, do wysokości najtańszego oferowanego przeze mnie sposobu dostawy. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przeze mnie, nie jestem zobowiązana do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem ust. 9.
 4. Jeżeli nie zaproponowałam, że sama odbiorę Produkt od Kupującego lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, mam prawo wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 9 Promocje

 1. Zastrzegam sobie prawo do przeprowadzania ograniczonych czasowo promocji na warunkach określonych każdorazowo w regulaminie danej promocji.
 2. Zastrzegam sobie prawo do udzielania rabatów i oferowania Produktów nieodpłatnych na warunkach widocznych każdorazowo w Sklepie.
 3. Promocje, udzielanie rabatów i oferowanie Produktów nieodpłatnych odbywają się bez naruszenia praw Kupujących i mają zastosowanie tylko do Umów Sprzedaży Produktów zawartych w czasie ich obowiązywania, zgodnie z warunkami widocznymi każdorazowo w Sklepie. Nie mają one zastosowania do Umów Sprzedaży Produktów zawartych przed terminem ich obowiązywania.

§ 10 Reklamacja (rękojmia za wady)

 1. Jako Sprzedająca, jestem zobowiązana do dostarczenia Kupującemu Produktu wolnego od wad.
 2. Odpowiadam wobec Kupującego za ewentualne wady fizyczne lub prawne Produktów objętych Umową Sprzedaży.
 3. Wobec Kupującego będącego Przedsiębiorcą odpowiadam do wysokości kwoty wpłaconej za Zamówienie i kosztów dostawy. Nie ponoszę odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Kupującego będącego Przedsiębiorcą.
 4. Kupujący, będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Korzyści i ciężary związane z Produktem, a także niebezpieczeństwo jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Przedsiębiorcę w chwili wydania przesyłki zawierającej Produkt przewoźnikowi. Kupujący będący Przedsiębiorcą powinien niezwłocznie dokonać czynności służących ustaleniu odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Uprawniony do reklamacji Kupujący może według własnego wyboru złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od Umowy lub żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 6. Reklamacja powinna zostać złożona przez złożenie jednoznacznego oświadczenia w dowolnej formie. Reklamacja może zostać wysłana na mój adres e-mail borysprusdominika@gmail.com lub poczta tradycyjną. W celu sprawnego rozpoznania reklamacji zalecane jest podanie danych umożliwiających identyfikację Kupującego i Zamówienia obejmującego reklamowany Produkt, przedmiotu reklamacji (wady Produktu) oraz żądania Kupującego związanego z reklamacją.
 7. Reklamację rozpoznaję w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuję o tym Kupującego w takiej samej formie, w jakiej złożył reklamację.
 8. Szczegółowe, obowiązujące w przypadku Umów Sprzedaży zasady reklamacji uregulowane zostały w Kodeksie Cywilnym (art. 556-576.). Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz tutaj: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
 9. Koszty związane z reklamacją złożoną przez Kupującego będącego Konsumentem ponoszę ja jako Sprzedająca.

§ 11 Prawa własności intelektualnej i zasady uczciwej konkurencji

 1. Wszelkie prezentowane przeze mnie Produkty, wraz z ich nazwami, zdjęciami i opisami, znaki towarowe oraz usługi, a także publikowane przeze mnie treści, formularze, dokumenty prawne, teksty, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Prawa do utworów, o których mowa w ust. 1, należą do mnie lub posiadam stosowną licencję na ich używanie i podlegają ochronie.
 3. Niedozwolone jest naruszanie praw autorskich do utworów, o których mowa w ust. 1, w szczególności ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez mojej zgody, z wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa w art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Niedozwolone jest również kopiowanie zewnętrznej postaci Produktów prezentowanych w Sklepie, za pomocą technicznych środków reprodukcji, które może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu (naśladownictwo), a także wszelkie inne zachowania stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji wskazane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. Naruszenie powyższych uprawnień może grozić odpowiedzialnością cywilną i karną.

§ 12 Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jestem ja – Sprzedająca, czyli Dominika Borys-Prus prowadząca działalność nierejestrową w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, adres do doręczeń: Lniana 16/9, 16-665 Białystok, e-mail borysprusdominika@gmail.com.
 2. Możesz skontaktować się ze mną wysyłając wiadomość e-mail na adres: borysprusdominika@gmail.com.
 3. Nie prowadzę strony internetowej ze sklepem internetowym. Wobec tego nie wykorzystuję technologii plików cookies. Pliki cookies używane są przez Platformy, na których działam na zasadach opisanych w ich politykach prywatności.
 4. Więcej informacji na temat przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Wyrażam zgodę na podjęcie próby wyjaśnienia wszelkich ewentualnych sporów, mogących wyniknąć w związku z zawieraniem Umów Sprzedaży i świadczeniem usług na rzecz Kupującego, na drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Kupujący – Konsument, w celu podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, może skorzystać z bezpłatnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) https://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub z pomocy powołanych do tego organów krajowych, w tym m.in.:
  • Stały Polubowny Sąd Konsumencki,
  • Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,
  • Powiatowy lub Miejski Rzecznik Praw Konsumenta.
 3. Zasady zgłaszania i rozpatrywania sporów dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych odpowiednich organów.
 4. Więcej informacji na temat polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tutaj: http://www.polubowne.uokik.gov.pl/.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.08.2022 r.
 2. Zastrzegam sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w granicach obowiązującego prawa, bez naruszania praw, które przysługują Kupującemu na podstawie wcześniej zawartych ze mną umów.
 3. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą na mojej stronie https://dborys-art.pl/ i obowiązują od chwili ogłoszenia, chyba że postanowiono inaczej.
 4. Umowy pomiędzy mną a Kupującym zawierane są w języku polskim i mają do nich zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy mną a Kupującym, które nie zostaną rozwiązane polubownie, zostaną przekazane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu ze względu na moją siedzibę. Wyjątkiem są spory pomiędzy mną a Klientem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, które zostaną przekazane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.08.2022 r.
 2. Zastrzegam sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w granicach obowiązującego prawa, bez naruszania praw, które przysługują Kupującemu na podstawie wcześniej zawartych ze mną umów.
 3. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą na mojej stronie https://dborys-art.pl/ i obowiązują od chwili ogłoszenia, chyba że postanowiono inaczej.
 4. Umowy pomiędzy mną a Kupującym zawierane są w języku polskim i mają do nich zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy mną a Kupującym, które nie zostaną rozwiązane polubownie, zostaną przekazane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu ze względu na moją siedzibę. Wyjątkiem są spory pomiędzy mną a Klientem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, które zostaną przekazane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.